O mnie

Parę słów o mnie

WYKSZTAŁCENIE:
1979r – ukończenie studiów wyższych – Wydział Architektury i Urbanistyki Politechnika Gdaoska z tytułem inżyniera architekta.
1972r – ukooczenie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańosku – Oliwie.

DZIAŁALNOŚD W ORGANIZACJACH:
— regionalne władz SARP (uhonorowana srebrną i złotą odznaką SARP w 2009r.)
— Towarzystwo Urbanistów Polskich,
— Izba Architektów,
— członek założyciel Lady’ Circle no1,
— Platforma Obywatelskiej RP,
— Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór – wiceprzewodnicząca,
— Fundacja Wspólnota Gdańska.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
1972-1973 – praktyka konserwatorska w ramach studiów nt. rewitalizacji terenowa starej Oliwy, z uwzględnieniem ulicy Kwietnej. Zajęcia w ramach studiów Historii Architektury Polskiej, z dwiczeniami dotyczącymi wszystkich ważniejszych zabytków pod kierownictwem prof. Stankiewicza.
1982-86 – biuro projektowe „Zakład Usług Technicznych RZSI” – stażysta asystent projektanta.
1986-88 – Gdaoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego – naczelny inżynier budowy.
1988-93 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „Teatr” Zalesie Górne k. Warszawy – projektant i z-ca kierownika pracowni, gdzie przez wiele lat pracowałam w gdaoskich i warszawskich biurach projektowych, przy realizacji m.in.: Teatr „Cyrk” na Powiślu, odbudowa Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Muzycznego w Łodzi, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru „Rampa” na Powiślu.
1993-1997 – pracownia projektowa „Teatr” w Gdaosku – projektant.
1994 – uprawnienia projektowe nr.5808/GD/94.
1997-2005 – Zespól Autorskich Pracowni Architektonicznych.
1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej chętnych na te mieszkania.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS.
1998-2011 – właściciel Biura Ekspertyz i Studiów „BES”- Obecnie działalnośd zawieszona.
2010-2013 – współpraca przy rozbudowie Teatru Muzycznego w Gdyni.
2010 – pracownia architektoniczna „Teatr”-projektant.

DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE i SEJMOWE:
1994-1998 – v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.
1995 – ekspert sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”. Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
1995-97 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego, gdzie powołałam Gdaoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – gminnej spółki prawa handlowego. Wprowadziłam tym samym nową formę budownictwa czynszowego w Gdaosku. Funkcjonuje ona do tej pory z sukcesem, gdyż jest coraz więcej chętnych na te mieszkania.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS
1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich. W tym czasie pracowaliśmy nad początkami ustawy „O metropolizacji miast”, tak ważnej nie tylko dla dużych miast, ale tez dla mniejszych miejscowości.
1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich. Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, gdzie nabyłam wiedze dot. ustaw okołoinwestycyjnych i planowania przestrzennego.
2006–2014 – przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony środowiska Rady Miasta Gdaoska.
2014-2015 – przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdaoska i członek komisji Rewizyjnej RMG.
2015-obecnie – Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

DZIAŁALNOŚD W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM i SEJMIE RP:
1994-1998 – Rada Miasta Gdaoska–v-ce przewodnicząca, a potem przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdaoska.
1995 – członek stały sejmowej podkomisji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych”.
1995-1997 – pełnomocnik zarządu miasta Gdaoska ds. budownictwa czynszowego.
1997-1998 – doradca zarządu GTBS.
1998-2006 – przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.
1998-2002 – członek Komisji Infrastruktury Unii Metropolii Polskich.
Jako przewodnicząca tej komisji ZMP uczestniczyłam w uzgodnieniach międzyresortowych rządu ustawy „Oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Praca w sejmie

Jak pracuje poseł?

Posłem na Sejm RP jest osoba wybrana w wyborach parlamentarnych. Wybory odbywają się co 4 lata. Wybiera się 460 posłów w 41 okręgach wyborczych. W województwie pomorskim mamy 2 okręgi wyborcze: Gdański i Gdyński.

Nasz okręg, tzw. „Gdański”, obejmuje powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski oraz miasta Gdańsk i Sopot.

Kandydować do Sejmu mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat.


Praca w Sejmie
Poseł przede wszystkim ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu, które odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie i trwają około tygodnia. Podczas posiedzenia poseł bierze udział w dyskusji publicznej z mównicy sejmowej w imieniu własnym lub klubu poselskiego, prezentując stanowisko.

Może też występować jako przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy, przedstawiając m.in. założenia projektu czy uzasadnienie proponowanych rozwiązań. Może też występować jako sprawozdawca komisji, referując prace w komisji.

Poza uczestniczeniem w obradach Sejmu, posłowie pracują w komisjach. Posiedzenia komisji odbywają się zarówno w czasie trwania debaty plenarnej, jak i w tygodniach poza posiedzeniami Sejmu. Udział w pracach komisji sejmowych podstawowy obowiązek poselski, gdzie trwają główne prace merytoryczne nad projektami ustaw.

Posłowie mogą podejmować indywidualne działania kontrolne. Wśród indywidualnych, poselskich form kontroli sejmowej są interpelacje i zapytania poselskie oraz pytania w sprawach bieżących.

Interpelacje oraz zapytania poselskie posłowie mogą skierować w formie pisemnej do każdego członka Rady Ministrów. Adresat ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania.

Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze i odnosi się do problemów związanych z polityką państwa.

Zapytanie poselskie składa się w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową.

Natomiast pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i odnoszą się do bieżącej działalności poszczególnych członków Rady Ministrów. Pytania w sprawach bieżących wymagają bezpośredniej odpowiedzi.

W czasie posiedzeń Sejmu posłowie obradują na posiedzeniach swoich klubów poselskich, w celu wypracowania wspólnego stanowiska dla danego ugrupowania politycznego podczas głosowań i prac w Sejmie.


Praca w okręgu wyborczym
Aktywność posła w okręgu wyborczym odnosi się przede wszystkim do jego pracy w biurze poselskim i do spotkań z mieszkańcami we wszystkich powiatach swojego okręgu.

Poseł przyjmuje interesantów osobiście lub poprzez pracowników biura (dotyczy to głównie okresu kiedy przebywa na posiedzeniu Sejmu).

W trakcie tych spotkań poseł otrzymuje opinie, postulaty i wnioski wyborców dotyczące np. zmian ustawodawczych i sytuacji społeczno-politycznej, udziela – w ograniczonym zakresie – porad prawno-administracyjnych, jak również stara się załatwiać sprawy ważne dla mieszkańców regionu, podejmując interwencje poselskie w imieniu wyborców.

W trakcie wykonywania mandatu w swoim okręgu poseł spotyka się z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach, np. z okazji świąt państwowych czy też innych, organizowanych przez społeczności i organizacje lokalne.

Ale przede wszystkim spotyka się z mieszkańcami w miejscu ich zamieszkania. Tam najłatwiej mieszkańcom omówić swoje problemy z posłem.

Kontakt

Kontakt

Biuro Poselskie:

Gdańsk Oliwa ul. Opata J. Rybińskiego 23

80-320 Gdańsk

tel. 501 702 866

Filia biura poselskiego:

Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 25/24

tel. 501 702 866

Email

biuro.poselskie.chmiel@gmail.com

Loading
Your message has been sent. Thank you!