Jak Pracuje Poseł

Jak pracuje poseł?
Posłem na Sejm RP jest osoba wybrana w wyborach parlamentarnych. Wybory odbywają się co 4 lata. Wybiera się 460 posłów w 41 okręgach wyborczych. W województwie pomorskim mamy 2 okręgi wyborcze: Gdański i Gdyński.

Nasz okręg, tzw. „Gdański”, obejmuje powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski oraz miasta Gdańsk i Sopot.

Kandydować do Sejmu mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat.


Praca w Sejmie
Poseł przede wszystkim ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu, które odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie i trwają około tygodnia. Podczas posiedzenia poseł bierze udział w dyskusji publicznej z mównicy sejmowej w imieniu własnym lub klubu poselskiego, prezentując stanowisko.

Może też występować jako przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy, przedstawiając m.in. założenia projektu czy uzasadnienie proponowanych rozwiązań. Może też występować jako sprawozdawca komisji, referując prace w komisji.

Poza uczestniczeniem w obradach Sejmu, posłowie pracują w komisjach. Posiedzenia komisji odbywają się zarówno w czasie trwania debaty plenarnej, jak i w tygodniach poza posiedzeniami Sejmu. Udział w pracach komisji sejmowych podstawowy obowiązek poselski, gdzie trwają główne prace merytoryczne nad projektami ustaw.

Posłowie mogą podejmować indywidualne działania kontrolne. Wśród indywidualnych, poselskich form kontroli sejmowej są interpelacje i zapytania poselskie oraz pytania w sprawach bieżących.

Interpelacje oraz zapytania poselskie posłowie mogą skierować w formie pisemnej do każdego członka Rady Ministrów. Adresat ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania.

Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze i odnosi się do problemów związanych z polityką państwa.

Zapytanie poselskie składa się w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową.

Natomiast pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i odnoszą się do bieżącej działalności poszczególnych członków Rady Ministrów. Pytania w sprawach bieżących wymagają bezpośredniej odpowiedzi.

W czasie posiedzeń Sejmu posłowie obradują na posiedzeniach swoich klubów poselskich, w celu wypracowania wspólnego stanowiska dla danego ugrupowania politycznego podczas głosowań i prac w Sejmie.


Praca w okręgu wyborczym
Aktywność posła w okręgu wyborczym odnosi się przede wszystkim do jego pracy w biurze poselskim i do spotkań z mieszkańcami we wszystkich powiatach swojego okręgu.

Poseł przyjmuje interesantów osobiście lub poprzez pracowników biura (dotyczy to głównie okresu kiedy przebywa na posiedzeniu Sejmu).

W trakcie tych spotkań poseł otrzymuje opinie, postulaty i wnioski wyborców dotyczące np. zmian ustawodawczych i sytuacji społeczno-politycznej, udziela – w ograniczonym zakresie – porad prawno-administracyjnych, jak również stara się załatwiać sprawy ważne dla mieszkańców regionu, podejmując interwencje poselskie w imieniu wyborców.

W trakcie wykonywania mandatu w swoim okręgu poseł spotyka się z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach, np. z okazji świąt państwowych czy też innych, organizowanych przez społeczności i organizacje lokalne.

Ale przede wszystkim spotyka się z mieszkańcami w miejscu ich zamieszkania. Tam najłatwiej mieszkańcom omówić swoje problemy z posłem.